Подгорцы
Настройка оборудования
Интернет тарифы
AMW

Публічний договір на надання послуг

 

ФОП Поліщук Євгеній Миколайович, надалі – Оператор, внесений в Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій за рішенням НКРЗ України №4681 від 04 серпня 2015р., є платником Єдиного податку (свідоцтво платника єдиного податку від 30 липня 2007р.№ 658542 ) з одного боку, та надалі – Абонент, з іншого боку, разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір (надалі – «Договір») про наведене нижче:

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сторони домовились про те, що в цьому Договорі наступні терміни мають такий зміст:

DNS (Domain Name Server) або DNS-сервер – сервіс Інтернет, що транслює доменні імена у IP-адреси;

IP-адреса, або Блок IP-адрес, або Адреса комп'ютерного обладнання, або Адресний простір, або Адреса – постійна, унікальна адреса або блок адрес, які ідентифікують Абонента в мережі Інтернет;

абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;

дані - інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки;

доменне ім'я – буквено-цифрове вираження, що ідентифікує будь-який комп'ютер у Інтернет;

загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги - доступний усім споживачам на всій території України мінімальний набір визначених Законом України «Про телекомунікації» послуг нормованої якості;

захист інформації – сукупність організаційно-технічних мір і правових норм для запобігання нанесення збитку інтересам власника даних і осіб, що користуються даними;

інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;

колокейшн – комплекс робіт з розміщення обладнання Абонента на обладнанні доступу до Інтернет, коли таке обладнання належить Оператору;

мережевий ідентифікатор - індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню та/або Абоненту в Інтернет на час дії цього Договору;

передавання даних - передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж;

послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (окремого комп'ютера або пристрою локальної мережі);

прийом даних Абонентом – проходження даних (які передаються на адресу комп'ютерного обладнання Абонента з мережі Інтернет) по каналу зв'язку від порту Оператора до точки підключення Абонента;

телекомунікаційна мережа загального користування - телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для всіх споживачів;

точка демаркації – точка розмежування відповідальності Оператора і Абонента при наданні Послуги, яка встановлюється у відповідних Додатках на Послугу;

точка підключення – місце підключення комп'ютерного обладнання Абонента до каналу зв'язку. Точка підключення є місцем споживання Абонентом послуг Оператора.

трафік - сукупність інформаційних сигналів, що передаються за допомогою технічних засобів операторів, провайдерів телекомунікацій за визначений інтервал часу, включаючи інформаційні дані споживача та/або службову інформацію;

час реакції на несправність – час від моменту отримання від Абонента повідомлення про несправність до моменту початку усунення несправності технічною службою Оператора.

Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України.

 

 1. Предмет Договору

  1. Оператор надає Абоненту телекомунікаційні послуги – послуги постійного доступу до Інтернет номинальної швидкості без обчислення обсягу трафіку (надалі – «Послуги»), а Абонент отримує та зобов’язується оплачувати їх відповідно до умов Договору, Додатків до Договору та вартості обраного тарифного плану.

  2. Перелік та обсяг Послуг, у тому числі основних та додаткових, які надаються Оператором Абоненту відповідно до Договору, їх вартість, рівні показників якості та/чи інші технічні параметри і характеристики зазначаються в Додатках до Договору, які є його невід’ємними частинами.

 

 1. Підключення до телекомунікаційної мережі Оператора

  1. Спеціалістами Оператора проводиться попередня експертна оцінка наявності технічної можливості підключення до власної телекомунікаційної мережі в присутності представника Абонента. При умові своєчасної сплати вартості замовлених Послуг та надання Абонентом підписаного з його сторони Договору та/або відповідного Додатку, Оператор виконує роботи по підключенню до телекомунікаційної мережі у строки, що вказано у відповідному Додатку до Договору. Дата підписання Сторонами Договору, акту виконаних робіт по підключенню до телекомунікаційної мережі, є датою початку надання телекомунікаційних послуг. У випадку затримки Абонентом оплати (та/або ненадання Оператору Договору або відповідного Додатку до нього, підписаного(их) Абонентом), терміни підключення можуть відповідно змінюватись.

  2. Факт виконання робіт по підключенню до телекомунікаційної мережі, оформлюється Cторонами підтверджуючим документом (наряд, акт, інше).

  3. Беручи до уваги неможливість виконання робіт по підключенню до телекомунікаційної мережі без безпосередньої присутності Абонента або його представника, співробітник Оператора зв’язується з Абонентом по телефону, що вказаний у реквізитах Абонента і узгоджує дату та процедуру підключення. В разі неможливості зв’язатись з Абонентом Оператор направляє свого співробітника для здійснення підключення у будь-який зручний для нього час до дати, вказаної у відповідному Додатку до Договору.

  4. У випадку відсутності Абонента на місці підключення під час приходу співробітника Оператора, та/або незабезпечення доступу співробітників Оператора до стояків та ліній зв’язку для підключення кінцевого обладнання, Оператор вдруге направляє свого співробітника у зручний для Сторін час, за умови оплати Абонентом повторного виклику. В разі повторної неможливості підключення не з вини Оператора, він звільняється від обов’язку здійснити підключення в термін, зазначений у відповідному Додатку до договору. В такому випадку Абонент зобов’язаний впродовж місяця після дати, указаної у відповідному Додатку до Договору з’явитися до Оператора і узгодити подальші взаємовідносини, інакше дія цього Договору призупиняється до звернення Абонента, але не більше ніж на шість календарних місяців. Після цього дія Договору припиняється, а внесені кошти поверненню не підлягають.

 

 1. Права та обов’язки Оператора

  1. Оператор зобов’язаний:

   1. Для надання Послуги зареєструвати Абонента та надати йому мережевий ідентифікатор відповідно до законодавства, міжнародних норм та стандартів інтернет. Після підключення Абонента забезпечити доступ до інтернет на одному комп’ютері (сервері) Абонента. Доступ до інтернет всередині своєї локальної мережі Абонент будує самостійно, або в разі погодження з Оператором, замовляє Оператору як додаткову послугу.

   2. Забезпечувати безперебійне, своєчасне і якісне надання телекомунікаційніх Послуг на умовах даного Договору та за встановленими показниками якості відповідно до стандартів (Наказ Мінтрансзв’язку від 22.07.2010 № 513 «Про затвердження та надання чинності: СОУ 64.2 – 00017584 – 008:2010 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Система показників якості послуг з передачі даних та доступу до Інтернет. Загальні положення») та інших нормативних документів, умов Договору та наданої ним інформації про умови надання Послуг.

   3. Інформувати Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та про орієнтовні строки усунення їх наслідків. Усувати пошкодження зв’язку в строки, передбачені чинними нормативними документами у сфері телекомунікацій.

   4. Проводити перерахунок абонентської плати, якщо пошкодження лінії зв’язку сталося не з вини Абонента і не усунуто протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин в порядку передбаченому ст. 40 Закону України «Про телекомунікації».

   5. Завчасно (не менш ніж за 24 години) попереджати Абонента про період в який будуть проводитись профілактичні, ремонтні чи інші роботи, що призведуть до тимчасового припинення надання Послуг.

   6. Мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу.

   7. Розглядати скарги та заяви Абонента у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати його про результати розгляду.

   8. Працівники Оператора, які прибули для огляду та ремонту телекомунікаційної мережі та огляду кінцевого обладнання і абонентських пристроїв, а також для виконання інших робіт, зобов’язані пред’явити посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою, та наряд на виконання робіт.

   9. Інформувати Абонента, на його звернення, про перелік сертифікованих абонентських пристроїв, які можна підключати до телекомунікаційної мережі.

   10. Забезпечити ведення обліку обсягу та вартості наданих Послуг та його достовірність. Не менше одного разу на місяць повідомляти Абонента про належні до сплати суми абонентської плати та інші надані Послуги шляхом виставлення рахунків та надання розшифровок нарахованої до оплати суми за надані Послуги.

   11. Письмово попереджувати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення кінцевого обладнання Абонента у випадках і порядку, передбачених законодавством, у тому числі у разі несплати заборгованості.

   12. Повернути невикористану частину коштів, які було нараховано на особистий рахунок Абонента, у погодженому з Оператором порядку в строк до 30 (тридцяти) банківських днів у разі:

 • ненадання замовлених Послуг з вини Оператора;

 • в інших випадках та на умовах, визначених законодавством.

Даний пункт не застосовується щодо відносин, передбачених п. 2.4 та п. 8.4. Договору.

   1. Інформувати Абонента про зміну вартості Послуг в межах обраного Абонентом тарифу (тарифного плану) за 30 (тридцять) календарних днів до дати введення в дію змін вартості Послуг. З інформацією щодо вартості, умов користування іншими тарифними планами Оператора, умов зміни тарифного плану, Абонент ознайомлюється самостійно на офіційному веб-сайті Оператора або з джерел реклами.

   2. При наявності технічної можливості, провести зміну тарифного плану Абоненту, який виявив бажання змінити тарифний план та підтвердив таке бажання в письмовій формі або через електронні засоби передачі данних. Зміна тарифного плану на умовах зазначених в даному пункті проводиться Оператором починаючи з наступного розрахункового періоду, що йде за розрахунковим періодом в якому Абонентом було підтверджено бажання зміни тарифного плану.

   3. На вимогу Абонента надати інформацію про: найменування оператора та його структурних підрозділів, їх державну реєстрацію, місцезнаходження, режим роботи; номер та строк дії ліцензії, виданої Оператору.

   4. У разі припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг попередити про це Абонента не пізніше ніж за 3 (три) місяці.

  1. Оператор має право:

   1. Здійснювати перевірку відповідності абонентських пристроїв технічним нормам при їх підключенні.

   2. Проводити заміну мережевих реквізитів або адреси мережі Інтернет; змінювати тарифи на Послуги та порядок їх нарахування, або форму та порядок оплати Послуг в порядку, передбаченому законодавством. У разі незгоди з проведенням вищезазначених змін Оператором, Абонент має право відмовитись від Послуг та розірвати цей Договір або Додаток до Договору, письмово попередивши про це Оператора до введення в дію змін на тарифи. При зміні Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, встановлених законодавством України, Оператор здійснює перерахунок вартості відповідних Послуг, що надаються Абоненту, з дня запровадження нових тарифів без погодження цих змін з Абонентом.

   3. При технічній необхідності тимчасово відключати лінію(ї) зв’язку в порядку, передбаченому чинним законодавством. Оператор залишає за собою право здійснювати ремонтні роботи протягом 2 діб, з моменту виявлення пошкодження лінії, або устаткування.

   4. Переривати надання послуг для планового обслуговування засобів зв'язку й устаткування, яке використовується для надання послуг, у тому числі в робочі дні і це не буде вважатися перервою в наданні послуг. В такому разі Оператор .зелектронною поштою повідомляє Абонента завчасно не менш ніж за 24 години про плановане обслуговування з вказівкою періоду часу на таке обслуговування, якщо Абонент попередньо повідомив Оператору свою електронну адресу факсом та/або електронним листом на адресу noc@gln.com.ua.

   5. Припинити надання Послуг у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість протягом трьох календарних днів після одержання письмового попередження від Оператора або у разі порушення Абонентом чинного законодавства та положень цього Договору. Надання Послуг відновлюється після усунення порушень та внесення плати за включення/розблокування Послуг.

   6. В односторонньому порядку припинити дію Договору у разі порушення Абонентом чинного законодавства та положень цього Договору.

   7. Не підключати та/або відключити підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством України.

   8. Одразу призупинити (припинити) надання Послуг у разі невнесення Абонентом суми авансового платежу (вичерпання грошових коштів на особовому рахунку Абонента та/або не внесення плати за підключення) передбаченого п. 5 Договору.

 1. Права та обов’язки Абонента

  1. Абонент зобов’язується:

   1. Прийняти надані Оператором Послуги з підключення до телекомунікаційної мережі шляхом підписання відповідного підтверджуючого документу.

   2. Отримати письмову згоду власника приміщення (будинку), де встановлюється(ються) Послуга(и) та прокладається(ються) лінія(-ї) зв’язку, на проведення Оператором робіт по підключенню та забезпечити доступ до приміщень, до наявної інфраструктури та комунікацій, стояків та ліній зв’язку, які необхідні для виконання робіт (у тому числі до площ, які знаходяться в спільній власності чи власності третіх осіб і т.п.), а також самостійно отримати усі необхідні письмові погодження. У разі неможливості доступу спеціалістів Оператора для проведення робіт, строки підключення та ремонту Оператором не гарантуються. У випадку, коли Абонент не надає зазначений дозвіл (письмову згоду) Договір може бути припинений Оператором в односторонньому порядку, при цьому Абонент відшкодовує збитки, які були нанесені Оператором у зв’язку з розірванням Договору згідно чинного законодавства України.

   3. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку. Контролювати роботу та утримувати у справному стані власне кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.

   4. В місячний термін письмово повідомляти Оператора про свій виїзд із приміщення, продаж приміщення.

   5. В місячний термін письмово повідомляти Оператора про зміну наступних відомостей: зміну назви, місцезнаходження, контактного телефону, факсу, банківських та/або податкових реквізитів; зміну керівника Абонента; припинення діяльності чи банкрутство Абонента. Якщо Абонент не повідомив Оператора письмово про вказані обставини, то передані від Оператора Абоненту повідомлення та документи вважаються отриманими, та Абонент не звільняється від оплати Послуг, наданих Оператором, відповідно до направлених Абоненту рахунків Оператора.

   6. Не виконувати модернізацію та/чи програмування обладнання, а також не допускати самовільне підключення кінцевого обладнання до мережі, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у мережі Оператора чи на функціонування мережевого обладнання Оператора.

   7. Внести необхідну суму коштів на свій особовий рахунок до початку отримання Послуги, за умови здійснення розрахунків за авансовою системою оплати.

   8. Абонент зобов’язується використовувати лише кінцеве обладнання, яке має сертифікат відповідності.

   9. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора, про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання телекомунікаційних послуг.

   10. У разі необхідності виконання робіт з підключення до мережі Оператора (підключення Абонента до місця, в якому будуть надаватись Послуги), а також додаткових робіт з підключення до мережі (будівництво та/або ремонт кабельної каналізації, а також будівництво та/або ремонт кабельного вводу в будинку, де знаходиться місце надання Послуг):

 • оплатити ці роботи в повному обсязі;

 • прийняти ці роботи (у разі належного виконання).

   1. Належним чином виконувати усі правила користування Послугами, які будуть міститися у Додатках до цього Договору. При порушенні зазначених правил користування Послугами Оператор має право призупинити надання Послуг до усунення порушення або достроково припинити дію Договору (попередивши абонента за 3 календарних дні).

   2. У випадку, бажання Абонента замовити будь-які телекомунікаційні послуги у інших операторів (провайдерів) телекомунікаційних послуг, з використанням телекомунікаційної мережі (обладнання) Оператора, Абонент зобов’язаний перед початком отримання таких послуг, узгодити можливість отримання таких послуг з Оператором. Узгодження з Оператором відбувається шляхом направлення в адресу Оператора відповідного письмового запиту за 10 (десять) робочих днів до запланованої дати отримання таких послуг. У разі не надання згоди Оператором на отримання послуг визначених даним пунктом, Абоненту забороняється підключення таких послуг.

  1. Абонент має право:

   1. Ознайомитись у Оператора з вимогами законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують надання Послуг; отримати від Оператора інформацію щодо якості, вартості та порядку надання Послуги.

   2. У разі відсутності потреби Абонента у окремих видах додаткових Послуг відмовитись від їх отримання, без розірвання Договору. Про дату припинення необхідно повідомити Оператора письмовою заявою за 30 (тридцять) календарних днів. Заява Абонента передбачена даним пунктом Договору, задовольняється Оператором лише за наявності технічної можливості Оператора обмежити доступ Абонента до окремих видів Послуг, які зазначаються в заяві Абонента.

   3. Користуватися додатковими (сервісними) видами Послуг, які надаються Оператором. Надання додаткових послуг надаються по письмовій заявці Абонента за додаткову оплату.

   4. На переустановлення Послуг та телекомунікаційної лінії зв’язку в зоні дії Оператора, при наявності технічної можливості Оператора. При необхідності прокладки індивідуальних ліній зв’язку, у зв’язку із віддаленістю місця установки від зони дії Оператора, терміни та вартість при цьому встановлюється додатково.

   5. Передати (переоформити) Послуги та/або телекомунікаційні лінії зв’язку іншим особам – з моменту повної сплати Абонентом вартості встановлення цих Послуг, шляхом укладання трьохсторонньої угоди. Про всі дії відносно передачі Послуг та телекомунікаційних ліній зв’язку Абонент зобов’язаний в 5-денний термін повідомити Оператора (попередньо сплативши заборгованість за надання Послуг, якщо така має місце бути).

   6. На несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж (з моменту подання Абонентом заяви до служби технічної підтримки Оператора), що призвело до припинення надання телекомунікаційних послуг, у разі порушення Оператором контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.

   7. Отримати від Оператора відомості про отримані Послуги за відповідним письмовим зверненням, у тому числі безоплатне отримання рахунків за ці Послуги.

   8. Оскаржити неправомірні дії Оператора згідно з чинним законодавством.

   9. Не менше ніж за тридцять календарних днів до закінчення розрахункового періоду подати письмову заяву, щодо зміни обраного ним тарифного плану на інший, який надається Оператором.

   10. На повернення Оператором невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за Договором у випадку і в порядку, визначених чинним законодавством.

   11. У разі потреби звернутись до Національної комісії з питань регулювання зв’язку та інформатизації України.

 

 

 

 

 1. Вартість послуг, порядок обліку та розрахунків

  1. Абонент оплачує вартість наданих йому Послуг Оператором у порядку, визначеному даним Договором і Додатками до нього, згідно п.5.4 Договору, шляхом внесення грошових коштів (в готівковій або безготівковій формі) на поточний рахунок Оператора, який зазначено в цьому Договорі.

  2. Плату за підключення, а також всіх, без виключення Послуг, Абонент вносить авансовим платежем.

  3. Нарахування плати за користування Послугами здійснюється з дня їх підключення. За час, протягом якого послуги не надавалися з вини Абонента, абонентна плата, та інші обов’язкові платежі нараховуються Абоненту в повному обсязі.

  4. Оплата абонентної плати за Послуги здійснюється у національній валюті України, попередньою оплатою, яка складає 100% щомісячної вартості послуг за Послуги Оператора до 5 (п’ятого ) числа розрахункового місяця на поточний банківський рахунок Оператора. При здійсненні оплати за послуги Абонент зобов’язаний вказати у своєму платіжному дорученні (заяві на переказ готівки) номер цього Договору та номер особового рахунку, який він оплачує.

  5. У випадку недостатності на особовому рахунку Абонента станом на 5 (п'яте) число місяця суми передоплати за цей розрахунковий місяць, Оператор має право призупинити надання послуг до моменту внесення Абонентом 100% щомісячної вартості послуг. Відновлення сервісу Абоненту відбувається протягом доби, за винятком вихідних та святкових днів, з моменту оплати авансу за поточний та наступний період на розрахунковий рахунок Оператора, що підтверджується банківською випискою.

  6. Оператор самостійно забезпечує облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечує його достовірність. Тривалість розрахункового періоду надання телекомунікаційних послуг та тривалість періоду для обліку та розрахунку вартості Послуг вважається календарний місяць.

  7. Взаєморозрахунки з Абонентом здійснюються за договором в цілому. Всі платежі спрямовуються в першу чергу на погашення дебіторської заборгованості, що виникла раніше.

 

 

 1. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору згідно з чинним законодавством України.

  2. У разі виявлення пошкодження, яке сталося з вини Абонента, останній зобов’язаний відшкодувати Оператору усі витрати з усунення пошкодження.

  3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Абонентом грошових зобов’язань, включаючи затримку по оплаті за надані Послуги понад встановлений термін, Абонент сплачує Оператору пеню за кожну добу затримки платежу в розмірі чинної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

  4. Сторони дійшли згоди, що до вимог про стягнення заборгованості за надані Послуги та неустойки застосовується позовна давність у п’ять років.

  5. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань з надання телекомунікаційних послуг:

 • в разі несправності кінцевого обладнання Абонента;

 • у разі відсутності документів про підтвердження відповідності кінцевого обладнання вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

 • в разі пошкодження майна та обладнання телекомунікаційних мереж з вини Абонента;

 • унаслідок викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором;

 • за будь-які ушкодження, які були завдані Абоненту в результаті використання ним мережі Інтернет, в тому числі ушкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації або переривання послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом Абонента;

 • за технічний стан каналів, орендованих Оператором;

 • за неможливість отримання послуг, погіршення якості послуг, перебої в роботі та таке інше, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу Оператора. За якість функціонування окремих сегментів і вузлів мережі Інтернет, які не належать Оператору;

 • перед Абонентом та третіми особами, якщо їм буде заподіяно шкоду (збитки) будь-якого роду в ході використання Абонентом послуг за Договором.

  1. Оператор не несе відповідальності за зміст інформації, що передається його мережами.

  2. Оператор не несе жодної відповідальності та не проводить перерахунку вартості Послуг, у випадку, якщо Абонент не перейшов на інший тарифний план в наслідок того, що не цікавився і не знав про наявність інших, більш вигідних для нього тарифних планів Оператора.

  3. Всі спори, що можуть виникнути виходячи з цього Договору, чи в зв’язку з ним, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами – юридичними особами, з додержанням заходів досудового врегулювання господарських спорів, передбачених чинним законодавством України,

  4. Якщо Сторони не можуть прийти до згоди, то спори, що виникли, підлягають вирішенню у судовому порядку за встановленою підсудністю такого спору відповідно до законодавства України, а спори, стороною у яких виступає фізична особа – вирішується у суді за місцезнаходженням Оператора або виконання цього Договору.

  5. У разі порушення Абонентом умов Договору та/чи законодавства України, що тягне за собою виплату Абонентом на користь Оператора сумми заборгованості та/чи неустойки, Оператор має право звернутись для витребування вищезазначених сум до третіх осіб (будь-якої компанії, що займається витребуванням заборгованості в досудовому та судовому порядку), при цьому витрати на послуги таких третіх осіб зобов’язаний компенсувати Оператору - Абонент.

  6. У разі винного невиконання або неналежного виконання Оператором своїх зобов’язань за цим Договором, Оператор несе відповідальність в межах розмірів штрафних санкцій, встановлених ч. 1 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» № 1280-IV від 18.11.2003 року зі змінами та доповненнями (штраф, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 40 застосовується до вартості ненаданих послуг), при цьому допускається стягнення тільки вказаних штрафних санкцій, заподіяні збитки, моральна шкода тощо не відшкодовуються. Сумарний розмір відповідальності Оператора за Договором не може перевищувати щомісячної вартості послуг.

 

 1. Форс-мажор

  1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини іншої Сторони. До обставин непереборної сили належать: оголошення воєнного чи надзвичайного стану, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха; оголошення ембарго, інші дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядуванняв Україні чи інших країн. Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 48 годин з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України, яке надається не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня настання таких обставин. У випадку неможливості виконання Стороною обов’язків за Договором через протиправні дії третіх осіб, така Сторона повинна в зазначений вище термін надати документ, який буде підтверджувати протиправність дій саме третіх осіб.

  2. Оператор не несе відповідальності за неможливість виконання умов цього Договору внаслідок дії або бездіяльності третіх осіб, що безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору.

 

 1. Строк дії договору

  1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2020р. включно.

  2. Якщо за один календарний місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі Сторін не повідомила про його припинення, то Договір вважається дійсним на той же термін на тих самих умовах. Ці умови пролонгації Договору поширюються на всі наступні роки.

  3. Кожна з Сторін може достроково припинити дію Договору або будь-якого з його додатків, письмово (рекомендованим листом з повідомленням або підписання відповідного Додатку в офісі Оператора) попередивши про це іншу Сторону за тридцять календарних днів. У випадку, коли роботи по наданню Послуг вже ведуться і були витрачені кошти для того, щоб належним чином надати Абоненту Послуги, Абонент відшкодовує Оператору усі понесені останнім витрати.

  4. У випадку розірвання Договору з вини Оператора, грошові суми, внесені за підключення (частково або повністю), не повертаються Абоненту, крім випадків, коли роботи з підключення не були завершені.

  5. Договір розривається та/чи припиняється Сторонами після проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами. У випадку існування заборгованості Абонента перед Оператором, сума заборгованості повинна бути сплачена Абонентом, або підлягає стягненню.

  6. У разі припинення (розірвання) Договору на умовах визначених Договором та наявності у Абонента кінцевого обладнання Оператора, Абонент зобов’язаний повернути таке обладнання у справному стані Оператору за відповідним актом приймання-передачі або компенсувати Оператору вартість такого обладнання протягом 30 календарних днів з дати повідомлення про дострокове припинення дії Договору. У випадку не виконання Абонентом умов п. 8.6. Договору, Оператор має право на стягнення з Абонента вартості кінцевого обладнання та відшкодування всіх завданих збитків, включаючи втрачену вигоду в судовому порядку.

 

 1. Конфіденційність

  1. Сторони зобов’язуються:

 • дотримуватися конфіденційності як стосовно самого змісту даного Договору, так і у відношенні отриманої ними одна від одної інформації, чи інформації, яка стала їм відомою в ході виконання робіт з надання (отримання) Послуг по цьому Договору;

 • не відкривати і не розголошувати таку інформацію будь-якій третій особі без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

  1. Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці інформацію, яка стала їм відома стосовно другої Сторони під час виконання робіт з надання (отримання) Послуг по цьому Договору, у тому числі отримання Послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, топології мережі, вартості Послуг і може розголошувати таку інформацію третім особам тільки після отримання письмової згоди другої Сторони на таке розголошення або у випадках, прямо вказаних у законодавстві України.

  2. Сторони зобов’язуються попередити усіх своїх працівників, які матимуть доступ до отриманих відомостей, про дотримання умов конфіденційності та несуть відповідальність за розголошення цих відомостей своїми працівниками.

  3. Інформація, отримана сторонами протягом дії даного Договору, вважається конфіденційною протягом трьох років з моменту її отримання.

 

 

 1. Інші положення

  1. Цей Договір складено при повному розумінні сторонами його умов та термінології у двох оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

  2. Усі Додатки до цього Договору, додаткові Договори, Договори про внесення змін до Договору складені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (за наявності), є невід’ємною частиною цього Договору.

  3. Абонент погоджується на надання (поширення) Оператором третім особам інформації про невиконані грошові зобов’язання Абонента, а також інформації про Абонента та Послуги, надані йому за Договором, у разі наявності невиконаних грошових зобов’язань Абонента перед Оператором.

  4. Власність, що використовується Сторонами у зв’язку з виконанням даного Договору, залишається власністю кожної Сторони.

  5. Сторони підтверджують, що вони ознайомлені з Законом України «Про телекомунікації»; «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005р. №720, а також іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом та зобов’язуються їх дотримуватися.

  6. Сторони домовились, що з усіх питань, які не визначені умовами Договору керуються Додатками до нього та/або чинним законодавством України.

  7. Абонент підтверджує, що перед підписанням даного Договору Оператор ознайомив його з переліком, вартістю та умовами надання додаткових видів обслуговування (сервісів).

  8. Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Оператору на обробку його особистих персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері господарської діяльності, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України. Абонент надає свою згоду на зберігання його персональних даних Оператором впродовж строку, встановленого чинним законодавством для зберігання документів. Абонента повідомлено, що надані ним для укладання договору персональні дані включаються Оператором до бази персональних даних контрагентів Оператора, а також повідомлені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

О истории компаний
Онлайн камеры
Установка и настройка спутиникового ТВ по выгодным ценам